Regulamin Panda Studio

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady udziału z zajęciach sportowych organizowanych przez szkołę Panda Studio – Anna Sobkowiak-Gas, z siedzibą pod adresem ul. Rubczaka 20, 54-002 Wrocław

§ 1 Postanowienia ogólne

1. W szkole Panda Studio (zwanej dalej Szkołą) odbywają się zajęcia sportowe i taneczne, w szczególności z zakresu doskonalenia w akrobatyce powietrznej (zwane dalej Zajęciami).

2. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do poszanowania mienia i otoczenia Szkoły. Uczestnik Zajęć, którego działanie lub zaniechanie spowodowało szkodę w mieniu Szkoły zobowiązany jest do jej naprawienia. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

3. Zapisanie się na Zajęcia w sposób opisany w § 4 jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu. Regulamin jest wiążący dla uczestników Zajęć niezależnie od tego, czy faktycznie zapoznali się oni z jego postanowieniami.

4. Każdy przypadek naruszenia Regulaminu, w tym w szczególności utrudnianie instruktorowi prowadzenia Zajęć lub zakłócanie udziału w Zajęciach innym ich uczestnikom, uprawnia Szkołę do odmowy udziału w zajęciach lub wyproszenia z Zajęć. W takiej sytuacji, Szkoła może również odmówić osobie naruszającej Regulamin, prawa udziału w Zajęciach w przyszłości, bez zwrotu opłat już dokonanych przez taką osobę.

5. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

6. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia w postaci pisemnej w siedzibie szkoły.

7. Informacje o każdej zmianie Regulaminu zostaną podane do wiadomości przez opublikowanie w formie papierowej w siedzibie Szkoły.

§ 2 Uczestnicy

1. Za uczestnika Zajęć (zwanego dalej Uczestnikiem) uznaje się osobę posiadającą aktualny karnet na Zajęcia (zwany dalej Karnetem) wyszczególnione w grafiku Szkoły (zwanym dalej Grafikiem) lub osobę, która wykupiła jednorazowe wejście na dane Zajęcia.

2. Uczestnikiem może być osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego. Wszelkie oświadczenia, zgody, zgłoszenia itp., o których mowa w Regulaminie, za osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (w szczególności osoby niepełnoletnie) składają ich przedstawiciele ustawowi (co do zasady – rodzice) lub opiekunowie prawni.

3. Warunkiem uczestniczenia w Zajęciach jest wypełnienie przez Uczestnika kwestionariusza zdrowotnego oraz brak medycznych przeciwwskazań do uprawiania sportu. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w Zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność, rozumiejąc i akceptując ryzyko związane z uprawianiem sportu.

4. Szkoła (w tym w szczególności pracownicy recepcji oraz instruktorzy) ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Zajęciach, nie podając przyczyny, jeżeli uzna to za konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub komfort innych Uczestników. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik, któremu Szkoła odmówiła udziału w Zajęciach otrzyma zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaty za udział w tych Zajęciach albo propozycję terminu, w którym będzie mógł je odrobić.

5. W Zajęciach bezwzględnie nie mogą brać udziału osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz kobiety w ciąży i do 10. tygodnia po porodzie.

§ 3 Cennik i Karnet

1. Aktualny cennik (zwany dalej Cennikiem) jest opublikowany w formie papierowej w siedzibie Szkoły oraz w prowadzonych przez Szkołę mediach społecznościowych.

2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Cenniku. Informacja o każdej zmianie Cennika zostanie opublikowana w formie papierowej w siedzibie Szkoły oraz w formie elektronicznej w prowadzonych przez Szkołę mediach społecznościowych.

3. Karnet jest terminowy i obowiązuje przez 28 dni od daty pierwszych zajęć z karnetu. Warunkiem wypisania karnetu jest jego uprzednie opłacanie gotówką w siedzibie szkoły bądź przelewem tradycyjnym. Datą przelewu jest data uznania środków na rachunku bankowym Szkoły.

4. Karnet jest wydawany na określoną liczbę wejść na Zajęcia (tzw. pula wejść przypisanych do Karnetu). Cena Karnetu zależy od liczby wejść, na którą został on wydany. Wejścia nie wykorzystane w danym miesiącu obowiązywania Karnetu nie przechodzą na kolejny miesiąc i nie mogą zostać przekazane innej osobie.

5. Karnet należy opłacić z góry, najpóźniej do/w dniu pierwszego wejścia na Zajęcia. W przypadku braku płatności gotówkowej bądź uznania środków na rachunku bankowym Szkoły, Szkoła może

odmówić Uczestnikowi udziału w Zajęciach. W uzasadnionych przypadkach Szkoła zastrzega sobie prawo odstąpienia od zasad wynikających z niniejszego ustępu oraz zezwolić na udział w zajęciach przed zarejestrowaniem płatności np. po okazaniu potwierdzania płatności. Dla tej czynności wymagane jest udzielenie pozwolenia od Zarządców Szkoły.

6. Karnet jest imienny i nie może zostać odstąpiony innej osobie. Zgubiony Karnet może zostać zastąpiony duplikatem za stosowną opłatą (20 zł).

7. Wejścia na otwartą salę (tzw. OPEN) wymagają wcześniejszej rezerwacji i uiszczenia odrębnej opłaty określonej w Cenniku najpóźniej przed terminem rezerwacji.

§ 4 Zapisy i udział w Zajęciach

1. Zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły pod adresem: Panda Studio, ul.Rubczaka 20, 54-002 Wrocław.

2. Szczegółowy wykaz Zajęć oraz ich terminów znajduje się w Grafiku dostępnym w siedzibie Szkoły, oraz w prowadzonych przez Szkołę mediach społecznościowych. Szkoła zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Grafiku. Informacja o każdej zmianie Grafiku zostanie opublikowane w formie papierowej w siedzibie Szkoły oraz w prowadzonych przez Szkołę mediach społecznościowych.

3. Zajęcia trwają 55 minut.

4. Na Zajęcia można się zapisać osobiście w siedzibie Szkoły lub drogą elektroniczną.

5. Uczestnik ma prawo udziału w Zajęcia po ich uprzednim opłaceniu – w recepcji Szkoły lub przelewem na rachunek bankowy Szkoły. Warunkiem udziału w Zajęciach jest okazanie Karnetu lub uiszczenia opłaty za jednorazowe wejście na Zajęcia.

6. Gwarancją zarezerwowania miejsca w konkretnej grupie jest zapisanie się na Zajęcia w tej grupie oraz wykupowanie Karnetu na kolejne miesiące. Niewykupienie Karnetu na kolejny miesiąc skutkuje wypisaniem z Zajęć w konkretnej grupie i udostępnieniem miejsca innym Uczestnikom. Ze względu na charakter Zajęć, zalecane jest zachowanie ciągłości szkolenia. Uczestnik nieobecny na pierwszych Zajęciach w konkretnej grupie w danym miesiącu, który nie zgłosił tego Szkole w sposób opisany w § 5 ust. 1, ma obowiązek w terminie 3 dni potwierdzić Szkole, że zamierza brać udział w Zajęciach w tej grupie. Brak takiego potwierdzenia skutkuje wypisaniem z Zajęć w konkretnej grupie i udostępnieniem miejsca innym Uczestnikom – bez prawa żądania zwrotu kwoty stanowiącej równowartość opłaty za udział w tych Zajęciach.

7. Udział w jednych Zajęciach jest równoznaczny z wykorzystaniem jednego wejścia z puli wejść przypisanych do wykupionego Karnetu.

8. Pierwszeństwo udziału w Zajęciach w konkretnej grupie mają zawsze osoby zapisane do tej grupy, a dopiero w przypadku wolnych miejsc – osoby odrabiające Zajęcia zgodnie z § 5 oraz osoby, które wykupiły jednorazowe wejście. W przypadku zapisów na otwartą salę (tzw. OPEN) decydująca jest kolejność rezerwacji.

9. W przypadku nieutworzenia się grupy lub/i wycofania danych zajęć danej grupy z Grafiku, Szkoła zaproponuje Uczestnikom zapisanym do tej grupy możliwość dołączenia do innych grup w miarę możliwości lub zwrot kwoty wpłaconej na poczet rezerwacji miejsca w grupie.

10. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć, zmiany instruktora prowadzącego oraz zamiany terminu Zajęć, zobowiązując się do poinformowania Uczestników o takiej sytuacji drogą elektroniczną, najpóźniej na 1 godzinę przed terminem rozpoczęcia Zajęć. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora, Szkoła może wyznaczyć inną osobę do prowadzenia Zajęć, bez uprzedniego informowania o tym Uczestników W sytuacjach losowych Szkoła może odwoływać zajęcia niezwłocznie, bez uprzedniego informowania o tym Uczestników, zobowiązując się do umożliwienia Uczestnikom odrobienia tych Zajęć w innym terminie.

§ 5 Odrabianie lub odwoływanie Zajęć

1. Jeśli Uczestnik nie może wziąć udziału w Zajęciach, na które się zapisał i ma zarezerwowane miejsce, ale wypisze się z zajęć przez wiadomość sms lub wysłaną na adres mailowy szkoły, 4 godziny przed terminem rozpoczęcia Zajęć, w miarę dostępności miejsc będzie mógł odrobić Zajęcia, uczestnicząc w innych Zajęciach odbywających się w okresie obowiązywania Karnetu tego Uczestnika. Wypisanie się z zajęć dokonane później nie będą uznawane. Zgłoszenia nieobecności dokonywana bezpośrednio u instruktorów nie będą uznawane. W przypadku braku zgłoszenia, Szkoła uznaje, że Uczestnik brał udział w Zajęciach i wykorzystał jedno wejście z puli wejść przypisanych do wykupionego przez niego Karnetu- niezależnie od tego, czy faktycznie Uczestnik był obecny. W takiej sytuacji Uczestnik nie ma możliwości odrobienia Zajęć i nie przysługuje mu zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaty za udział w tych Zajęciach. Jeśli uczestnik nie odwoła zajęć w terminie wskazanym w regulaminie lub się na nich nie pojawi a zajęcia nie były opłacone zostaną one ściągnięte z kolejnego zakupionego karnetu lub powstanie obowiązek ich zapłaty zgodnie z cennikiem Szkoły.

2. W sytuacji, gdy Uczestnik chce odrobić Zajęcia, musi zgłosić to minimum na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Zajęć, w których zamierza wziąć udział – tak, aby Szkoła mogła potwierdzić dostępność miejsc na tych Zajęciach. Pierwszeństwo udziału w Zajęciach w konkretnej grupie mają zawsze osoby zapisane do tej grupy, a dopiero w przypadku wolnych miejsc – osoby odrabiające Zajęcia.

3.W przypadku braku zgłoszenia nieobecności, Uczestnik ma możliwość znalezienia i zgłoszenia zastępstwa we własnym zakresie, na minimum 3 godziny przed terminem rozpoczęcia Zajęć, natomiast poinformowanie Szkoły o znalezionym zastępstwie odbywa się drogą elektroniczną. Osoba zastępująca musi być Uczestnikiem.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wypadki losowe, choroba potwierdzona ważnym zwolnieniem lekarskim) Uczestnik może wystąpić z prośbą o zawieszenie Karnetu. Każda prośba będzie indywidualnie rozpatrywana przez Szkołę. Prośby należy zgłaszać drogą elektroniczną, przesyłając wiadomością e- mail na adres: polepandastudio@icloud.com W przypadku pozytywnej decyzji Szkoły, Karnet zostanie zawieszony na czas uzasadniony zaistniałym zdarzeniem. Nie ma możliwości zawieszenia Karnetu ze skutkiem wstecznym (tj. na okres przed datą zgłoszenia prośby). Okres obowiązywania Karnetu zostanie przedłużony o okres jego zawieszenia.

5. W przypadku zapisania się na otwartą salę (tzw. OPEN) Uczestnik również ma obowiązek zgłosić Szkole swoją nieobecność najpóźniej na 3 godziny przed terminem rezerwacji, drogą elektroniczną. W przypadku braku zgłoszenia, Szkoła obciąży Uczestnika opłatą wg Cennika.

§ 6 Warunki udziału w Zajęciach

1. W dniu Zajęć Uczestnik zobowiązany jest nie używać olejków do ciała, tłustych kremów i balsamów itp. Niewykonanie powyższego zobowiązania może skutkować odmową dopuszczenia Uczestnika do udziału w Zajęciach albo wyproszeniem go z Zajęć – bez prawa żądania zwrotu kwoty stanowiącej równowartość opłaty za udział w tych Zajęciach.

2. Strojem obowiązującym w trakcie Zajęć jest strój sportowy, niekrępujący ruchów i nieodsłaniający części intymnych ciała (np. sportowy top, koszulka z odkrytymi rękawami, krótkie spodenki, getry). Na czas trwania zajęć uczestnik zobowiązany jest zdjąć z ciała wszelkiego rodzaju ozdoby i biżuterię, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo jego treningu lub uszkodzić sprzęt wykorzystywany podczas Zajęć (w szczególności pierścionki, kolczyki, łańcuszki, bransoletki itp.). Jeżeli uczestnik nie wykona tego zobowiązania, w wyniku czego dojdzie do uszkodzenia mienia Szkoły, zostanie on obciążony powstałymi kosztami. Na salę, w której odbywają się Zajęcia można wejść tylko w obuwiu zmiennym albo boso.

3. W czasie Zajęć Uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora.

4. Uczestnik jest zobowiązany do pozostawieniu po sobie porządku po Zajęciach, w szczególności do wyczyszczenia sprzętu i odłożenie go na miejsce.

5. Uczestnik zobowiązany jest nie spóźniać na Zajęcia. Po upływie terminu rozpoczęcia Zajęć, Szkoła (w tym w szczególności pracownicy recepcji oraz instruktorzy) ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Zajęciach, jako przyczynę wskazując brak rozgrzewki. Niezależnie od tego, czy Szkoła skorzysta z prawa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, spóźniony Uczestnik, który zdecyduje się wziąć udział w Zajęciach robi to na własną odpowiedzialność, oświadczając w ten sposób, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku, którego w danym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała, nie będą mu przysługiwały wobec Szkoły żadne roszczenia.

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie poniesione przez Uczestników, w tym w szczególności za uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała powstałe w związku z Udziałem w Zajęciach. Uczestnik oświadcza, że ma świadomości, iż charakter Zajęć łączy się z prawdopodobieństwem kontuzji i bierze w nich udział na własną odpowiedzialność, rozumiejąc i akceptując ryzyko związane z uprawianiem sportu.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Szkoła będzie przetwarzała dane osobowe Uczestnika zajęć jako Administrator danych osobowych.

2. Administrator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

3. Administrator danych będzie przetwarzał, powierzone sobie dane Uczestnika takie jak: imię i nazwisko, nr kontaktowy oraz adres email;

4. Cele przetwarzanych danych wyszczególnionych w pkt. 3: realizacja postanowień regulaminu; dochodzenie ewentualnych praw w związku z nieprzestrzeganiem postanowień regulaminu; w celach kontaktowych – podstawą prawną przetwarzania danych wykonawcy jest art. 6 lit. c oraz lit. f RODO; w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających z realizacji usług – podstawą prawną przetwarzania danych wykonawcy jest 6 lit. c; prowadzenie fanpage na Facebooku; prowadzenie listy obecności oraz umożliwienie zapisu na zajęcia.

5. Na podstawie niniejszego regulaminu Uczestnikowi sesji przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia ich przetwarzania; przenoszenia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od zaprzestania korzystania z usług Szkoły.

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania usługi o której mowa w regulaminie.

8. W sprawach związanych z danymi Uczestnika sesji należy się skontaktować z Administratorem danych.

9. Odbiorcami danych osobowych będą: ABAK Biuro Rachunkowe, ul. Trzmielowicka 7/9, 54-002 Wrocław,

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Jakakolwiek forma rejestrowania Zajęć przez Uczestnika, w tym również ich fotografowanie lub nagrywanie, jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą instruktora prowadzącego Zajęcia oraz ich pozostałych Uczestników. Ze względu na charakter Zajęć, Szkoła za szczególnie istotne uznaje ochronę prywatności Uczestników.

2. Siedziba Szkoły jest terenem prywatnym, nie stanowi przestrzeni publicznej i nie miejscem ogólnodostępnym. Osoby niebędące Uczestnikiem mogą przebywać na terenie siedziby Szkoły wyłącznie za jej zgodą. Osoby niebędące Uczestnikiem mogą poruszać się po terenie siedziby Szkoły wyłącznie pod nadzorem pracownika Szkoły.

3. Każda próba zakłócenia pracy Szkoły, w tym jej recepcji, administracji lub instruktorów będzie skutkowała natychmiastowym wezwaniem odpowiednich służb.

4. Komunikacja ze szkołą jest możliwa drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanych na adres: polepandastudio@icloud.com przez media społecznościowe lub osobiście w recepcji Szkoły.

5. W sprawach nieobjętych Regulaminem i nieuregulowanych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, decyzja należy do Szkoły.